මිස් කෝල්

මදුරු දැලක් ගන්න කලින් 0720 111 444 ට මිස් කෝල් එකක් ලබාදී ලියාපදිංචි වන්න.

වෙළෙඳසැල

ක්ෂණික Reload සමග වටිනා තෑගි රැසක් දිනාගන්න.

සූරන කාඩ්පත

මදුරු දැලක් මිලදීගෙන ඔබට ලැබෙන කාඩ්පතේ සූරන කොටසේ අංකය අප වෙත එවා අදම තරගය හා එක්වන්න.

Video

මදුරු දැලක් ගන්න කලින් 0720 111 444 ට මිස් කෝල් එකක් ලබාදි තෑගි හා ලියාපදිංචි වන්න.ක්ෂණික Reload සමග වටිනා තෑගි රැසක් දිනාගන්න.මදුරු දැලක් මිලදීගෙන ඔබට ලැබෙන කාඩ්පතේ සූරන කොටසේ අංකය අප වෙත එවා අදම තරගය හා එක්වන්න.